PLÁN VÝCHOVY A PÉČE

Při naší práci sledujeme tyto hlavní cíle:

Usnadnit dětem a rodičům nástup do „velké mateřské školy“. Vzhledem k malému počtu dětí v kolektivu umožňujeme zcela individuální péči pro malé děti a miminka již od věku šesti měsíců.

V mikrojeslích preferujeme pozvolné zvykání. Děti mohou strávit s rodiči v kolektivu tolik času, kolik potřebují. Je to zcela individuální. Dětem pak jistě známé prostředí a tváře ulehčí nesnadný úkol odloučení od rodičů.

Podporovat a rozvíjet tělesnou zdatnost. Během celého školního roku vyváženě a s ohledem na roční doby zařazujeme aktivity pro rozvoj zdraví a tělesné zdatnosti dětí, hodně času trávíme venku, děti mají dostatek volného pohybu. Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku.

Pravidelně zařazujeme podiatrická cvičení, nácvik hrubé motoriky. S DS Kohoutek spolupracujeme při preventivních vyšetření zraku oční lékařkou a nácviku dentální hygieny s dentální hygienistkou (zubní víla).

Podporovat a rozvíjet schopnost myšlení, rozhodování, učení a řeč. Rozvoj myšlení a proces učení se z velké části snažíme doplňovat praktickými stránkami, jako jsou návštěvy knihovny, výlety za poznáním, exkurze u místní policie a hasičů, návštěva muzea a zámku. Zvláštní péči věnujeme logopedické prevenci. Během celého dne zařazujeme dechová a artikulační cvičení.

Získávat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Učíme děti rozvíjet a poznávat sama sebe, potřeby a zájmy, sebevědomí, sebedůvěru, učit se spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé. Chceme, aby z dětí vyrostly samostatné osobnosti, které mají vlastní názor a nebojí se ho říct. Zároveň s tím jsou empatičtí a nejsou jim lhostejné city ostatních.

Spolupráce s rodinou

Považujeme za důležité, aby rodiče dobře znali a měli rádi prostředí, ve kterém jejich děti tráví tolik svého času. Ještě důležitější je, aby důvěřovali pečujícím osobám, kterým na většinu dne své děti svěřují. Chceme proto zde vytvořit prostředí, kde jsou rodiče za všech okolností vítáni, třeba na celý den, což pomáhá zvlášť malým dětem při zvykání na nové prostředí. Dále pořádáme akce, při kterých rodiče tráví čas v mikrojeslích společně s dětmi. Jsou to tradiční vánoční besídky, karnevaly, pálení čarodějnic, tematické výrobny. Rodiče tak mohou sami poznat, jak mikrojeslích s dětmi pracujeme a důvěřovat nám.

Podmínky a organizace

Životospráva

Dopolední přesnídávky, odpolední svačiny nosí rodiče. Stejně tak obědy, případně je možné domluvit si hromadný odběr obědů v místní základní škole. Dodržujeme pitný režim. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Je dodržován pravidelný denní režim, který je však flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuálním situacím.

Děti jsou každodenně dlouho venku, mají dostatek volného pohybu. Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku.

Psychosociální podmínky

Nové děti mají dostatek prostoru na adaptaci. Rodiče mohou podle svých časových možností trávit s dítětem čas v Mikrojeslích. Pečující osoby našeho zařízení jednají nenásilně, přirozeně a citlivě reagují na potřeby dětí. Pomocí výzdoby vytváříme hezké prostředí. Nabízíme dětem činnosti dle jejich zájmů, potřeb, zvláštností a věku. Snažíme se postupně vyřazovat nezdravé soutěžení dětí. V dětech rozvíjíme toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a vzájemnou pomoc a podporu.

Organizace

Denní režim dětem usnadňuje orientaci v čase a navozuje pocit psychické jistoty

            7:00     –     7:30          Spontánní hry, individuální péče

7:30     –     8:45          Ranní kruh: Seznámení s programem dne. Oslava svátků a narozenin. Dechová a artikulační cvičení v rámci logopedické prevence. Spontánní pohyb s hudbou. Zdravotní cviky. Pohybové hry.

            8:45     –          9:15     Hygiena. Svačina

            9:15     –          10:00   Řízené činnosti, výtvarná výchova

            10:00   –          12:00   Pobyt venku

            12:00   –          12:30   Hygiena. Oběd

            12:30   –          14:00   Odpočinek

            14:00   –          14:30   Tělovýchovná chvilka. Smyslové hry. Relaxační cvičení.

            14:00   –          15:00   Hygiena. Svačina

            15:00   –          16:00   Volné hry dle výběru dětí, pobyt venku

Integrované bloky

Můj svět

Září

Obsah bloku:

Seznámení s novými kamarády a učitelkami

Seznámení s novým prostředím školičky a jejího okolí

Seznámení se s denním režimem

Zvládat nové situace spojené s chodem školičky

Samostatnost při sebeobsluze, pamatovat si své místečko v šatně a u stolu

Barevná příroda a její bohatství

Říjen

Listopad

Obsah bloku:

Poznávat krásy podzimní přírody

Turistika

Sběr podzimních plodin a jejich využití při výzdobě a plnění dílčích cílů RVP PV (barvy, pojmy: velký, malý, atd.)

povídání o podzimu

barvy podzimu- učení barviček

jaké ovoce se sklízí na podzim

povídání o dracích – pouštění draka

podzimní tématika ve výrobě a draci

Halloween-tematické výrobny, povídání, maškarní

Ovoce a zelenina, aneb zdravá výživa, jejich třídění, tematické výrobny, výroba ovocných špízů ke svačině

Kouzelný čas

Prosinec

Obsah bloku:

Seznámení s tradicemi adventu

Čert a Mikuláš

Pečení a zdobení cukroví

Vánoční výzdoba, výroba dárků na besídku

Zpěv vánočních koled

Vánoční nadílka

Vánoční besídka

Zimní radovánky

Leden

Obsah bloku:

Umět pojmenovat rozdíly mezi ročními obdobími

Zimní sporty, péče o zdraví a bezpečnost

téma Tří Králů-tematická výrobna, návštěva TK

Z pohádky do pohádky

Únor

Obsah bloku:

Poznat nejznámější české pohádky

Divadelní představení

Dramatizace pohádky

Poznat pohádkové bytosti

Rozeznat v pohádce dobro a zlo

Valentýn- svátek zamilovaných- výroba plus povídání

Karneval

Svět kolem nás

Březen

Duben

Obsah bloku:

Rodina

Naše město

Dopravní prostředky

Dopravní značky

Povolání dospělých

Exkurze (Policie, hasiči…)

Svátky jara-tematické výrobny, povídání

Čarodějnice, opékání buřtů s rodiči

20.3. Světový den divadla pro mládež a děti, divadlo ve školce

21.4. Den Země

Světem křížem krážem

Květen

Červen

Obsah bloku:

Výlety

Získávání poznatků o živé a neživé přírodě

Zvířata (domácí, lesní, exotická a jejich mláďata)

1.neděle Den matek (výroba přáníček, povídání o mamince)

Oslava Mezinárodního dne dětí

3.neděle v měsíci červnu Den otců (výroba přáníček, povídání o tatínkovi)

Hurá na prázdniny

Červenec

Srpen

kam pojedu na prázdniny

povídání kam můžeme jezdit na prázdniny- stanovat, k babičce k moři

povídání o moři- podmořský svět

výroba podmořský svět a letní tématika

Jdu do velké školky

povídání o velké školce

co mě čeká

co tam bude jiného

podívej se co už umím

Závěr

Součástí plánu výchovy a péče jsou třídní programy, které jsou rozvrženy na určité časové úseky a pečující osoby v nich volí konkrétní činnosti a prostředky k naplňování cílů.

Pravidelně zařazujeme divadla, kina a další představení dle momentální nabídky. Informace se dozvíte od pečujících osob, z nástěnek, informačních mailů a na našem webu či FB profilu.

Platnost od 1.9.2019

…………………………………..

Mgr. Bc. Jana Šťastná

ředitelka Mikrojeslí, předsedkyně spolku KOHOUTEK-MH z. s.