PROVOZNÍ ŘÁD

 • Článek I. – Úvodní ustanovení

Tato vnitřní pravidla upravují organizaci poskytování služby péče o dítě v Mikrojeslích KOHOUTEK (dále jen Mikrojesle) v prostorách bytu č.2, na adrese Sokolovská 870, 295 01 Mnichovo Hradiště. Provozovatelem Mikrojeslí je spolek KOHOUTEK-MH z. s., zastoupený předsedkyní, Mgr. Bc. Janou Šťastnou, se sídlem V Lípách 157, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 02869951 (dále jen provozovatel).

 • Článek II. – Provoz Mikrojeslí
 • Základním účelem provozování Mikrojeslí je pravidelná péče o děti v denním režimu.
 • Přijímání je na základě přihlášky a kritérií, která zaručují transparentní, nediskriminační a rovný přístup pro rodiče, resp. jiné osoby pečující o dítě (ve věku 6 měsíců až 3 roky včetně, tedy do 4. narozenin dítěte) ve společné domácnosti.

Příjemce musí mít pro každé dítě využívající služeb projektu písemně doloženo, že oba rodiče

(resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) předloží potvrzení (v případě střídavé péče stačí uvést údaje pro jednu z domácností, kde dítě pobývá), že splňují jedno z následujících kritérií:

-jsou zaměstnaní;

-vykonávají podnikatelskou činnost;

-v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají (tj. registrace u Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání);

-jsou zapojeni v procesu vzdělávání (studium v prezenční či kombinované formě) či rekvalifikace.

Formy prokazování:

-zaměstnaná osoba – potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného

rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou;

-u osob samostatně výdělečně činných – potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění;

-v případě nezaměstnaných osob – potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná

pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání;

-osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu;

-osoby absolvující rekvalifikační kurz – potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu;

a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud kurz končil v době konání projektu

(podmínkou je kurz akreditovaný v ČR nebo EU).

V případě, že se jeden rodič s dítětem nestýká, postačí čestné prohlášení.

V případě většího zájmu, než je kapacita zařízení, budeme postupovat dle následujících kritérií, která nastavila ředitelka Mikrojeslí.

 1. Rozšíření docházky již umístěného dítěte (+ 3 body).
 2. Přijímané dítě má v Mikrojeslích sourozence (+ 3 body).
 3. Rodič je samoživitel/samoživitelka (+ 3 body).
 4. Datum podání přihlášky (+ 1 bod).
 • Služba péče o dítě v Mikrojeslích začne dne 2. 9. 2019 a kapacita zařízení je 4 místa. Mikrojesle jsou pro veřejnost. Členové organizace nemají na umístění dítěte žádné přednostní právo.
 • Mikrojesle jsou provozovány jako zařízení pro pravidelnou docházku dětí ve věku od 6ti měsíců do 4. narozenin dítěte, za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Docházka je specifikována ve smlouvě uzavřené mezi provozovatelem a zákonným zástupcem dítěte. Do Mikrojeslí je možno při volné kapacitě přihlásit děti k příležitostnému hlídání.
 • Mikrojesle jsou pro děti otevřeny každý pracovní den od 7:00 do 16:00. Dítě lze umístit do mikrojeslí na celý den nebo jen na určitý čas.
 • Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte v Mikrojeslích a při akcích organizovaných Mikrojeslemi se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu, které má provozovatel uzavřeno pojistnou smlouvou Kooperativa č. 05052016
 • Personál Mikrojeslí tvoří ředitelka (projektový manager) a 2 pečující osoby, které jsou odborně způsobilé. Ředitelka Mikrojeslí odpovídá za veškeré náležitosti spojené s provozem, zejména za evidenci spojenou s přijímáním dětí a za provozní náležitosti včetně dodržování vnitřních pravidel a dalších předpisů.
 • Článek III. – Přijetí dítěte do Mikrojeslí
 • Dítě je přijato do Mikrojeslí na základě správně vyplněné a včas podané přihlášky a v případě splnění minimálních kritérií pro přijetí. V případě, že zájem o službu bude vyšší, než je kapacita zařízení, budeme při přijímaní dětí postupovat dle platných kritérií pro přijímání dětí, která jsou vyvěšena v prostorách Mikrojeslí Kohoutek i na webových stránkách.
 • Před přijetím dítěte je rodič, resp. zákonný zástupce dítěte starší 18 let (dále jen rodič), povinen vyplnit smlouvu a předat společně s požadovanými přílohami ředitelce, seznámit se s vnitřními pravidly. Evidenční list je přílohou č. 4 Smlouvy o poskytnutí péče o dítě v zařízení Spolku Kohoutek M.H. z.s. a jeho součástí je také potvrzení od lékaře o způsobilosti dítě k docházce a potvrzení o očkování dle platných předpisů ČR. Rodič je povinen v evidenčním listu dítěte uvést údaje o dítěti a telefonní kontakt na dva zákonné zástupce (popřípadě zákonným zástupcem pověřenou osobu), kteří budou po dobu pobytu dítěte v Mikrojeslích nepřetržitě na uvedených telefonních číslech k zastižení. Jako další bude vyžadováno postavení na trhu práce a monitorovací list podpořené osoby. 
 • Veškeré údaje budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a budou použity výhradně pro potřeby Mikrojeslí. Při každé návštěvě (při příchodu i odchodu) zaeviduje rodič dítě dle pokynů pečující osoby do elektronického docházkového systému, a tím potvrdí předání a převzetí dítěte. Rodič je povinen doplnit při nejbližší návštěvě Registrační kartu dítěte o nové informace, které by mohly mít jakýkoli vliv na pobyt dítěte v Mikrojeslích.  
 • Přijetí dítěte do Mikrojeslí je odmítnuto:
  • pokud rodič dítěte nebo dítě nesplňují minimální kritéria pro přijetí viz. Kritéria přijetí,
  • je-li plná kapacita,
  • pokud rodič dítěte uvede nepravdivé nebo neúplné informace,
  • pokud rodič nedoloží všechny potřebné a spolkem vyžadované dokumenty
 • Ukončení umístění dítěte:
  • K ukončení smlouvy o poskytování služeb péče o děti v Mikrojeslích dojde uplynutím doby, na kterou byla uzavřena smlouva, nebo dohodou obou stran.
 •  Odstoupení od smlouvy:
  • Provozovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že rodič dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušuje Provozní řád Mikrojeslí.
  • Provozovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že specifické potřeby dítěte přesahují možnosti provozovatele (např. dítě chronicky nemocné, či dítě vyžadující služby přesahující rámec možností).
 • Rodič je při předání dítěte do Mikrojeslí povinen předat pečující osobě věci osobní potřeby dítěte, zvláště náhradní oblečení a přezůvky, u menších dětí pleny a hygienické ubrousky; to vše označené jménem. V případě nepředání těchto věcí v dostatečném množství je pečující osoba oprávněna odmítnout přijetí dítěte nebo dohodnout zkrácení doby pobytu oproti době rezervované rodičem. Dále je rodič povinen sdělit pečující osobě případné zvláštní požadavky ohledně péče o dítě.
 • Do Mikrojeslí je přísně zakázáno vnášení zvířat, věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí, a to zejména dráždivých chemických látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů – jehel, špendlíků apod., ale také nevhodných hraček. Do prostor může rodič přinést pouze hračky, které odpovídají všem relevantním normám, zejména ČSN EN technickým a bezpečnostním. Za přinesené hračky provozovatel nezodpovídá. Dále děti u sebe nesmí mít bonbóny, žvýkačky, případně jiné laskominy a cenné předměty. Ve vyhrazených prostorách je možné ponechat po dobu přítomnosti dítěte jeho kočárek.
  •  
  •  
  • Článek IV. – Pobyt dítěte v Mikrojeslích
 • Minimální doba pobytu dítěte v Mikrojeslích není stanovena.
 • Maximální denní doba pobytu dítěte v Mikrojeslích činí 9 hodin, a to v rámci provozní doby specifikované v článku II, odst. 4 těchto vnitřních pravidel.
 • Hlavním obsahem služby je péče o dítě, zajištění jeho potřeb a výchova, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků. Děti jsou zapojovány do aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím různých výchovných programů na základě předem zpracovaného rámcového plánu výchovy a péče, a to podle možností.
 • Při péči o dítě jsou dodržována hygienická pravidla a péče je zajišťována v souladu se zvláštními požadavky ohledně péče o dítě, které v evidenčním listu dítěte uvedl rodič. Dětem, které se učí chodit bez plen, ponechá rodič pleny v zájmu bezpečného pobytu v Mikrojeslích a především z hygienických důvodů.
 • Stravu zabezpečují rodiče. Všem dětem je po dobu jejich pobytu k dispozici voda a dětský čaj.
 • Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte (např. nevolnost) nebo v případě úrazu, bude dítěti zajištěna náležitá péče a pomoc a pečující osobou bude ihned kontaktován rodič dítěte, který je povinen se do Mikrojeslí dostavit v co nejkratší možné době.
 • Do Mikrojeslí může být přijato pouze zdravé dítě. Rodiče nesmějí do Mikrojeslí umísťovat děti, které byly jejich ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu, či jsou nemocné infekční nemocí. Personál má právo požadovat od rodiče dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí (infekční onemocnění – lékař, běžné onemocnění – čestné prohlášení). Provozovatel si v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo dítě do Mikrojeslí nepřijmout. O možnosti nebo nemožnosti převzetí dítěte do Mikrojeslí rozhoduje ředitelka.
 • Provozovatel je oprávněn vyloučit dítě, které je nezvladatelné (např. ohrožuje jiné děti či jim nebo sobě ubližuje apod.). Vyloučení dítěte znamená, že pečující osoba kontaktuje telefonicky rodiče dítěte, aby se neprodleně dostavili a zajistili péči o dítě sami. Zároveň bude tato skutečnost vyznačena v evidenčním listu. Dítě, u kterého dochází opakovaně k vyloučení pro nezvladatelné chování, může být vyloučeno trvale odstoupením od smlouvy ze strany provozovatele. O trvalém vyloučení dítěte z Mikrojeslí rozhoduje ředitelka.
 • Pokud se dítě není schopno adaptovat na prostředí, bude pečující osoba kontaktovat neprodleně rodiče. V případě nutnosti bude dítě předáno zpět rodičům.
 • Při pobytu v Mikrojeslích dodržují rodiče vnitřní pravidla (provozní řád). Rodiče dítěte dále dodržují pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti při vzájemném styku s personálem, s jinými dětmi docházejícími do Mikrojeslí a s ostatními rodiči.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř Mikrojeslí i mimo prostory je personál proškolen v oblasti BOZP a PO. Ve všech prostorách Mikrojeslí i přilehlých prostorách platí přísný zákaz kouření a požívání návykových látek.
 • K pobytu dětí venku se využívá parkové plochy, dětská hřiště a soukromá zahrada Fary v nejbližším okolí Mikrojeslí. Důvodem vynechání pobytu venku mohou být zejména silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší či nepřiměřeně nízká nebo vysoká teplota.
 •  Rodič omlouvá dítě u ředitelky (popřípadě u pečující osoby), a to nejpozději do 8:00 hodin ráno daného dne, a to telefonicky a předběžně stanoví dobu, po kterou bude dítě nepřítomno. Absence dítěte po dobu delší, než šest pracovních dní bez jeho omluvy dítěte rodičem je považována za závažné porušení vnitřních pravidel.

Článek V. – Převzetí dítěte

 1. Při předání dítěte jsou rodiče povinni prokázat se platným průkazem totožnosti a předání dítěte potvrdit dle pokynů pečující osoby do elektronického docházkového systému pomocí čipu. Dítě bude předáno pouze rodiči nebo osobě starší 18 let rodiči pověřené. Tato skutečnost musí být předem uvedena v evidenčním listu dítěte nebo stvrzena podepsanou plnou mocí, kterou rodič osobně s předstihem doručí do Mikrojeslí. Přebírat dítě a vydávat ho, dle ustanovení v tomto odstavci výše, může jen ředitelka nebo pečující osoba.
 2. Rodič musí vyzvednout své dítě vždy před koncem provozní doby. V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby, bude o dítě pečováno v rámci domácí péče až do příchodu rodiče, který bude vyrozuměn o místě pobytu dítěte všemi dostupnými prostředky. V případě, že nebude možno rodiče kontaktovat, vyhrazuje si provozovatel právo učinit oznámení Policii ČR. Za každou, byť i započatou, hodinu domácí péče bude účtováno 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) a dále veškeré vynaložené výdaje související s převedením dítěte do domácí péče. Jestliže bude u rodiče dítěte docházet častěji k porušování provozní doby, může tato skutečnost vést k trvalému vyloučení dítěte z Mikrojeslí.

Článek VI. – Cena za službu

Zařízení je provozováno bez úhrady rodiči.

Článek VII. – Ostatní ustanovení

 1. Úklid v Mikrojeslích zajišťuje provozovatel v následujícím režimu v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb.:
 2. vytření podlah, vysání koberců, utření prachu, umytí hygienických zařízení a nočníků, vynesení odpadkových košů – denně
 3. umytí dveří, umytí omyvatelných stěn, svítidel – jednou za měsíc nebo častěji dle potřeby
 4. mytí oken – dvakrát ročně nebo častěji dle potřeby
 5. čištění koberců mokrou cestou – dvakrát ročně nebo častěji dle potřeby
 6. desinfekce hraček– jednou za měsíc nebo častěji dle potřeby
 7. malování jednou za 2 roky nebo častěji dle potřeby
 • Manipulace s prádlem
 • výměna ložního prádla – jednou za 3 týdny nebo častěji dle potřeby
 • výměna ručníků – 1x týdně nebo častěji dle potřeby
 • .

Článek VIII. – Závěrečná ustanovení

 1. Těmito vnitřními pravidly nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Provozovatel je oprávněn tato vnitřní pravidla jednostranně doplňovat nebo upravovat. Je však povinen každou změnu oznámit neprodleně rodičům.
 3. Aktuální znění vnitřních pravidel je zveřejněno v prostorách Mikrojeslí a na webových stránkách.
 4. Tato vnitřní pravidla jsou platná a účinná od 1. 9. 2019.

V Mnichově Hradišti dne 1. 9. 2019

…………………………………..

Mgr. Bc. Jana Šťastná

ředitelka Mikrojeslí, předsedkyně spolku KOHOUTEK-MH z. s.